20220824 070315 SmallAntano Gasperaičio knyga  „Asmenybių spindesys“, Utenos Indra, 2022.

Karų ir revoliucijos nualintoje Lietuvoje „daraktoriškose“ ir lietuvoškos valdžios įsteigtose mokyklose, išaugo šviesių talentingų žmonių karta.  Štai arti vienas kito esančiuose kaimuose  Aukštaitijoje prie Utenos gimė ir išėjo į gyvenimą tokie šviesuoliai, kaip garsus kryždirbys A. Deveikis, prof. kun. A. Liuima, talentingas poetas ir vertėjas A. Nyka-Niliūnas, žymūs istorikai V. Liulevičius, A. Šapoka, teatralas A. Jasūdis, rašytojas ir žurnalistas  P. Tarulis. Čia rašoma apie  žmones, kuriuos knygos autorius pamėgo, pamilo, kurių gyvenimus  tyrinėjo ir ankstesnėse savo knygoje  - „Tave papuošt žadėjom“,  „Žmonės prie Viržintėlės“.

 

 

 

 


Algirdo Žuko  knyga „Laiškai gyvenimui“ išleista 2020 m.knygao

„Laiškai gyvenimui“ – tai fragmentiškas dienoraštis žmogaus, ėjusio savo keliu, kalbėjusio savo balsu. Už kiekvieno žodžio – gyvenimo akimirkos. Noras išsakyti vidinę tiesą.

Su nuoskauda kalbama apie sudėtingą istorinį laiką, privatizacijos skaudulius, panieką žmogui, priešų ieškojimą („privatizacijos košmaras siautėjo“). Kalbama ir apie sielos tuštumą, atsiradusį nereikalingumo pojūtį, užklupusią ligą.

Ir vis dėlto tai knyga tiems ir apie tuos, kurie nekreipdami dėmesio į sunkumus daug ir sąžiningai dirbo, džiaugėsi kasdienybe, ant kurių pečių laikėsi gyvenimo šviesa, viltis ir tikėjimas.

Itin daug šiltų žodžių apie Anapilin palydėtą žmoną Emiliją, apie anūkus, ieškančius savo kelio ir vis užsukančius į išpuoselėtą sodybą Medeniuose, apie bendramokslius, bendradarbius, kaimynus, sielos draugus.

Tai laiškai žmogaus, labai mylėjusio gyvenimą...

 

gasper„Žmonės prie Viržintėlės“ – tai apsakymų ir apybraižų rinkinys. Antanas Gasperaitis. Utenos Indra. 2019.

 Į jį autorius sudėjo savo naujausius literatūrinius rašinius, prisiminimus apie jau anapilin išėjusius poetą, vertėją Alfonsą Nyką-Niliūną, pedagogą, istoriką Vincentą Liulevičių, kun. Prof. Dr. Antaną Liuimą, ryškų teatrologą Antaną Jasūdį. Šis leidinys taps nedidele mūsų krašto istorijos ir kultūros dalimi.

 

 

 

 


20200720 Likimai

 

Algirdo Žuko knyga „Likimai“ išleista 2018 m. Tai trečia Algirdo Žuko knyga,  kurioje pasakojama apie išnykusį Baltušavos kaimą, atskleidžiami Adolfo Šapokos, Kazokų šeimų  ir  Utenos seniūnijos Medenių kaimo gyventojų Vištelių  šeimos likimą. Knyga iliustruota nuotraukomis.

 

 

 

 


Vytauto Prano Katino knyga „Biliakiemis laiko tėkmėje“ išleista 2007 m. Tai knyga apie Biliakiemio kraštą nuo pirmykštės bendruomenės iki šiuolaikinių kaimų ir gyvenviečių. Knygoje plačiai aprašyta Biliakiemio gyventojų gyvenimasBiliakiemis: žemės reforma, kaimo žmonių švietimas, kaimo statiniai, gamtos ir kultūros paminklai. Išsamiai aprašyti pokario metų sunkūs laikai ir tragiški biliakiemiečių likimai.

 

 

 

 

 

 

 


Biliakiemis 75 Vytauto Prano Katino knyga „Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai 75 metai“ išleista 2016 m. Tai knyga apie Biliakiemio bažnyčią, kad jaunajai kartai ir ateinančioms kartoms nereikėtų spėlioti apie bažnyčios amžių ir jo statytoją kun. Joną Asminavičių, bei prisiminti kitus bažnyčioje dirbusius kunigus. Knygelė pateikta medžiaga pagrįsta asmeniškai gautais iš Panevėžio Vyskupijos Kurijos oficialiais raštais ir daktarės Aldonos Vasiliauskienės skelbta medžiaga, taip pat asmeniniais prisiminimais. Knygos autorius Vytautas Pranas Katinas vaikystėje matė visą bažnyčios statybos eigą, o pašventinus bažnyčią buvo kun. Jono Asminavičiaus patarnautoju religinėse apeigose bažnyčioje.

 

 

 

 

 

Zukas knygaAlgirdo Žuko knyga „Paprasto gyvenimo istorija. Antra knyga" išleista 2016 m. Šioje knygoje autorius pasakoja apie tolimesnį savo gyvenimo kelią: darbą atkurtoje Utenos apskrities administracijoje,

tuometinėje Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokykloje bei daugiau kaip dešimties metų laikotarpį, kai ėjo Utenos seniūnijos seniūno pareigas.

Pasakojimas gausiai iliustruotas nuotraukomis. Redaktorė Genovaitė Šnurova, korektorė Birutė Siaurusaitienė.

 

 

 

 

 


2015A.ZukoAlgirdo Žuko Knygoje „Paprasto gyvenimo istorija" pasakojama apie Anykščių rajono Remeikių krašto žmones, Gurskų giminę, autoriaus išgyvenimus vaikystės ir jaunystės metais, studijas, šeimą, darbinės biografijos pradžią. Didelė dalis knygos skirta Biliakiemlo kolūkiui: jo raidai, žmonėms, mylėjusiems žemę, pagalbinėms ūkio šakoms ir kt. Knyga išleista 2015 m.
Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Redaktorė Genovaitė Šnurova. Korektorė Danguolė Šatkauskienė.    

    

 

 

Bėgant metams, keičiantis santvarkoms aš visuomet buvau ir būsiu su kaimo žmonėmis, kurie kūrė ir kuria, dirbo ir dirba, gražino ir gražina mūsų kraštą, kurie, negailėdami savęs, atidavė jėgas ir sugebėjimus Lietuvai.
Didžiausia pagarba jiems, nebėgusiems iš kaimo, neieškojusiems lengvesnės duonos kąsnio, didesnio uždarbio.

Algirdas Žukas

 


Genovaitės Šnurovos knyga „UTENOS SENIŪNIJA. Biliakiemis. Pačkėnai. Vaikutėnai"„UTENOS SENIŪNIJA. Biliakiemis. Pačkėnai. Vaikutėnai" išleista 2005 m. Projekto vadovas buvęs Utenos seniūnijos seniūnas Algirdas Žukas. Šioje knygoje surinkti duomenys apie tai, kaip keičiantis santvarkoms kito paprastų kaimo žmonių gyvenimai. Užfiksuota dabartinėje seniūnijos teritorijoje esančių kaimų istorijos, žmonių likimai. Ir visi tie įvykiai, kurie per menki, per smulkūs ar net visai nereikšmingi didžiajai istorijai, tačiau svarbūs čia gimusiems, gyvenantiems, besidomintiems savo krašto istorija.

 

 

 

 

 

 


„Visiškai atvirai"Genovaitės Šnurovos knyga „Visiškai atvirai" – tai lyg ir knygos „UTENOS SENIŪNIJA. Biliakiemis, Pačkėnai, Vaikutėnai" tęsinys. Išleista 2008 m.Leidinyje pasakojama apie Utenos rajono Utenos seniūnijos teritorijoje gyvenusius ir tebegyvenančius žmones, garsias asmenybes, įvairius XX a. įvykius, žmonių nuotaikas, politines nuostatas. Šioje knygoje teatrologo Antano Jasūdžio atsiminimai užrašyti 1962 m., kunigo Petro Markevičiaus rašytas Biliakiemio bažnyčios metraštis, mokytojo Povilo Veteikio atsiminimai, įdomūs prisiminimai apie garsųjį Andreikėnų malūną ir kitas vietoves. Tekstų autoriai rašė niekieno neverčiami, neprašomi, visiškai atvirai.

 


 

 

 


Mano širdies žmonės

Vlado Leipaus knyga „Mano širdies žmonės" išleista 2002 m. Joje spausdinami pasakojimai apie autoriaus gimtinę – Mockėnų kaimą ir jo žmones, piešiami pokario metų kaimo vaizdai. Dainos mylėtojas Vladas Leipus nuoširdžiai aprašo dainininkų, muzikantų, saviveiklinių chorų, jų vadovų gyvenimą ir darbus. Leidinys atspindinti tam tikrą dalį paveldo istorijos raidos, praturtina Utenos krašto žmonių istorijos puslapius.

 

 

 

 

 

 


 „MOCKĖNAI. Kaimo žmonių gyvenimai ir likimai."Garsaus žurnalisto Vlado Leipaus sudaryta knyga „MOCKĖNAI. Kaimo žmonių gyvenimai ir likimai.", išleista 2006 m. Kasmet Utenos seniūnijos Mockėnų kaime vyksta Kryžiaus pagerbimo šventė, į kurią iš įvairių šalies vietų skuba mockėniškiai – pėsti ar važiuoti, pavieniui ar su šeimomis. Vienoje sueigoje buvo pasiūlyta surinkti prisiminimus apie kaimą, jame gyvenančius žmones. Šios knygos tikslas – įamžinti Mockėnų kaimo atsiradimo sąlygas bei priežastis, aprašyti žmonių buitį, papročius, užsiėmimus, siekius. Šios knygos autoriai: Janina Baltrūnienė, Angelė Mikulėnaitė-Silickienė, Vlada Petrulionytė – Raslanienė, Akvilė Grigaitė – Zabulėnienė, Vladas Leipus, Bronius Vilūnas, Angelė Kalytytė-Zabukienė, Irena Kalytytė- Pakalnienė.

 

 

 

 

 

 


Biliakiemio mokyklai-90

Vytauto Prano Katino knyga „Biliakiemio mokyklai-90", išleista 2009 m. Šioje knygoje Vytautas Pranas Katinas pasakoja ne tik apie savo pirmąją mokytoją Emiliją Kantvilaitę, bet ir visą Biliakiemio mokyklos istorijos kelią, nueitą per 90 metų. Šis leidinys – pagarbus nusilenkimas visiems Biliakiemio mokykloje dirbusiems mokytojams, visiems ją baigusiems, mokyklos istorijai. Biliakiemio mokykla buvo vienintelė švietimo įstaiga plačios apylinkės kaimų žmonėms, per visus gyvavimo metus nė vienos dienos nenutraukusi savo veiklos. Čia rasime ir pasakojimus apie šios mokyklos buvusių mokinių tolimesnį gyvenimo kelią.

 

 

 

 

 


„Pauolio vieškelio dulkės"

 

Elenos Aušrytės Vilkauskaitės-Rimonienė knyga „Pauolio vieškelio dulkės" išleista 2012 m. Tai prisiminimai apie mažą Rytų Lietuvos Aukštaitijos kaimelį, jo žmones bei jų gyvenimus nuo 1853 m. iki dabar, t. y. 2012 metų. Pauolis – vienas iš mažiausių seniūnijos kaimų, bet ir šiame kaimelyje gyvena žmonės, mylintys savo kraštą. Žmonės, kurie stengiasi grąžinti Lietuvą, neužmiršti jos šlovingos istorijos. Pauoliškiai pastatė kryžių, kad galėtų prie jo rengti kaimo susirinkimus ir išleido knygą visoms pauoliškių kartoms.

 

 

 

 

 


„Gyvenome vien tik viltimi"


Juozo Barisos knyga „Gyvenome vien tik viltimi" išleista 1998 m. Tai prisiminimų knyga, kurioje J. Barisa pasakoja apie baisius karo laikus, apie netektis, skausmą, kurį teko išgyventi šimtams Lietuvos kaimų, tūkstančiams Lietuvos motinų. Autorius pasakoja savo gimtojo Trečialaukio kaimo (7 km nuo Utenos) istorija nuo 1912 m. iki 1996 m., kai šio kaimo kalvoje Vytauto apygardos štabo adjutanto Mindaugo Barisos-Rimtauto, Kovo būrio vado Alekso Jakštonio-Šamo ir eilinių Domo Jakštonio-Voverio ir Vytauto Lesnikovo-Putino žuvimo vietoje buvo pastatytas koplytstulpis.

 

 

 

 

 


 

„Veronika ir Pranas BAREIŠIAI"Jono Bareišio knyga „Veronika ir Pranas BAREIŠIAI" apie Utenos rajono Puodžių kaimą ir jame gyvenusius paprastus kaimo žmones. Užrašyti pasakojimai apie apie Bareišių giminę, apie Jono Bareišio tėvus Veroniką ir Praną Bareišius, apimantys laikotarpį nuo 1909 m. iki šių laikų, - puikus paminklas seneliams, giminei, puiki dovana vaikams ir anūkams . Laikas nenumaldomai bėga, nusineša dienas, metus. Kiekviena pragyventa diena artina tą momentą, kai kažkas ir iš mūsų tarpo pasitrauks į amžinybę, nusinešdamas su savimi kažką unikalaus, nepakartojamo, svarbaus mūsų krašto istorijai.

Joomla templates by a4joomla