Kas išduoda leidimus kirsti mišką, derina pranešimus apie ketinimą kirsti mišką?

Leidimus kirsti mišką išduoda ir pranešimus apie ketinimą kirsti mišką derina Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus pareigūnai. VMT interneto svetainėje adresu www.amvmt.lt pagal miško sklypo buvimo vietą galima sužinoti, į kurį pareigūną reikėtų kreiptis.

Kokiais atvejais nereikalingas nei leidimas kirsti mišką, nei pranešimas apie ketinimą kirsti mišką?

Miško savininkas turi teisę be leidimo kirsti mišką ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką prakirsti ribinę sklypo liniją (1,5 metro į savo miško valdos pusę), kirsti sausuolius ir pavienes vėjavartas, ugdyti jaunuolynus iki 20 metų amžiaus.

Tačiau, jei minėtais miško kirtimais pagamintą medieną planuojama teikti į rinką, t. y. parduoti, būtina pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką.

Visais kitais atvejais norint kirsti mišką, reikalingas arba leidimas kirsti mišką, arba suderintas pranešimas apie ketinimą kirsti mišką.

Kokiais atvejais reikalingas leidimas kirsti mišką?

Leidimas kirsti mišką privalomas visiems pagrindiniams ir plyniesiems sanitariniams miško kirtimams. Pagrindiniais miško kirtimais vadinami brandžių medynų kirtimai. Brandžiais laikomi medžiai, pasiekę Miško kirtimų taisyklėse nurodytą kirtimo amžių.

Norint vykdyti pagrindinius miško kirtimus didesniame kaip 3 ha miško sklype, pirmiausia reikia parengti miškotvarkos projektą. Projektus rengiančių projekto autorių sąrašą galima rasti jau minėtoje VMT interneto svetainėje. Mažesniame nei 3 ha miško sklype galima vykdyti miško kirtimus be miškotvarkos projekto paruošus biržių atrėžimo dokumentus, parengtus miškininko specialisto.

Leidimą kirsti mišką išduodamas privataus miško savininkui ar savininko įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą įgaliojimą. Jei žemės sklypas, kuriame numatyta kirsti mišką, valdomas bendrosios nuosavybės teise, išduodamas vienas leidimas kirsti mišką visiems bendraturčiams tik esant visų bendraturčių raštiškam sutikimui.

Paprastai leidimas kirsti mišką išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir kitų leidimui gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jeigu miško kirtimą numatoma vykdyti teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji kultūros vertybė ar jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti privačiuose žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha plotą ir kuriems nesudarytas vidinės miškotvarkos projektas, plynuosius ir (ar) atvejinius pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje, plynuosius pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti biosferos poligone.

Taip pat dokumentus leidimui kirsti mišką galima pateikti per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą (ALIS) https://alis.am.lt.

Leidimo kirsti mišką galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d., bet gali būti pratęstas iki 6 mėnesių pagal leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens raštišką prašymą.

Kokiais atvejais reikia pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką?

Kai planuojama vykdyti ne pagrindinius miško kirtimus, VMT teritorinis poskyris, kurio teritorijoje yra miškas, informuojamas apie tai pateikiant pranešimą apie ketinimą kirsti mišką. Per 14 kalendorinių dienų nuo išsiuntimo per ALIS sistemą, registruotu laišku arba įteikimo asmeniškai negavus neigiamo atsakymo, arba gavus raštišką suderinimą anksčiau, galima vykdyti numatytus miško kirtimus. Jei miškas valdomas kelių bendrasavininkų, pateikiamas vienas pranešimas apie ketinimą kirsti mišką. Jį turi pasirašyti visi bendrasavininkai, arba vienas bendrasavininkas, tačiau kartu pateikdamas kitų bendrasavininkų rašytinius sutikimus dėl pranešime nurodytų miško kirtimų. Sutikimams notaro tvirtinimas nebūtinas. Jei planuojama vykdyti retinimo ar einamuosius miško kirtimus, kartu su pranešimu siunčiami ir biržių atrėžimo dokumentai. Kitų rūšių miško kirtimams (atrankiniams sanitariniams, tarp jų ir vėjalaužų kirtimams, baltalksnių, gluosnių ir drebulių kirtimams, miško kirtimams savo reikmėms iškertant iki 3 m3 iš ha ir kt.) biržių atrėžimo dokumentai neprivalomi. Kai einamieji ar retinimo kirtimai suprojektuoti vidiniame miškotvarkos projekte, biržių atrėžimo dokumentai neteikiami.

Retinimo ir einamiesiems miško kirtimams medžių žymėjimo ir biržių atrėžimo dokumentų rengimo tvarka tokia pati, kaip ir pagrindiniams miško kirtimams, o iškertamos medienos tūris paskaičiuojamas pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse nustatytą tvarką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsako į šalies gyventojų dažniausiai užduodamos klausimus apie tai, kam priklauso būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. 

 •  Ar pakeitus šildymo būdą, pvz., vietoj krosnies įsirengus dujinį ar elektros katilą, pasikeitusį šildymo būdą privaloma įregistruoti Registrų centre?
  Tuo atveju, jeigu  pakeistas šildymo būdas  jau įregistruotas Registrų centre, pateikti papildomų dokumentų nereikia, nes savivaldybės darbuotojai tai mato informacinėje sistemoje. 

Tačiau, jeigu pakeitėte šildymo būdą ir jo oficialiai dar neįregistravote, tai neužkerta kelio gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją – tuomet papildomai turėsite pateikti dokumentus, įrodančius šildymo būdo pasikeitimą (pvz., sumontuotą šildymo įrangą). 

 •  Ar kreipiantis dėl kompensacijos už būsto šildymą, kai būstas šildomas kietu kuru (pvz., malkomis), privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius jų įsigijimą?
  Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijos už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių jų įsigijimo išlaidas.

Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria.

 •  Ar galiu gauti kompensaciją už šildymą, jei namo šildymas geoterminis?  
  Taip, galite. Jei būste įrengtas geoterminis šildymas, bet elektros energijos suvartojimo patalpoms šildyti apskaitos nėra (neįrengti atskiri apskaitos prietaisai), apskaičiuojant kompensacijos dydį fiksuojamas bendras būste suvartotas elektros energijos kiekis ir konkretus būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į būsto plotą, bendrai gyvenančių asmenų skaičių, jų faktiškai gautas pajamas bei faktines būsto šildymo išlaidas pagal nustatytus energijos sąnaudų normatyvus.
 •  Kodėl reikia pateikti pažymą apie darbo užmokestį, jei duomenis galima gauti iš „Sodros“?  
  „Sodroje“ informacija rodoma apie asmens draudžiamąsias pajamas. Skiriant piniginę socialinę paramą vertinamos pajamos, gaunamos „į rankas“. Dėl to prašoma pateikti pažymą apie išmokėtą atlyginimą.

Individualios veiklos atveju pajamos apskaičiuojamos tos, kurias nurodo pats savarankiškai dirbantis asmuo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos dokumentuose, „Sodra“ neturi duomenų apie 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi pajamas iš individualios veiklos.

 •  Ar savarankiškai dirbantys asmenys taip pat gali gauti būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas?
  Taip, gali. Asmenims, vykdantiems individualią veiklą, kompensacijos skiriamos nereikalaujant pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Parama skiriama vertinant tas pajamas, kurias asmuo, besiverčiantis individualia veikla, kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, nurodo pateikdamas individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos dokumentus. Įprastai vertinamos 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi pajamos. Pavyzdžiui, jeigu kreipiamasi spalio mėnesį, reikėtų pateikti informaciją apie liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais gautas pajamas.
 •  Ar galima gauti kompensaciją už šildymą 2 būstams, pvz., jei sutuoktinių deklaruota gyvenamoji vieta skiriasi?  
  Šiuo atveju kompensacija gali būti teikiama tik vienam iš būstų. Jeigu sutuoktiniai deklaruoti atskiruose butuose, kreipiantis dėl kompensacijos reikia pasirinkti vieną iš jų, už kurį norima gauti kompensaciją. 
 •  Ar galima gauti kompensacijas, jeigu būste gyvenamąją vietą deklaruoja asmenys, nors jie tame būste faktiškai negyvena?
  Kompensacijos skiriamos vertinant visų gyvenamąją vietą būste deklaravusių arba būstą nuomojančių (būstą nuomojantiems asmenims reikalavimas būti deklaruotiems nuomojamame bute netaikomas) asmenų pajamas ir išlaidas, tenkančias būstui išlaikyti.

Jeigu asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste, bet jame faktiškai negyvena, savivaldybių administracijoms suteikta teisė, patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, šiam asmeniui kompensacijų neteikti ir teisę į kompensacijas nustatyti likusiems būste deklaruotiems ir išlaidas patiriantiems asmenims. 

Tuo atveju, kai asmuo, kuris deklaruoja gyvenamąją vietą būste, jame faktiškai negyvena, tačiau nuomojasi būstą kitur ir su nuomotoju raštu yra sudariusi gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurią įregistravo Registrų centre, jo teisė į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos būste nenustatoma.

Ar kompensacijos gali būti teikiamos, kai žmonės deklaruoja gyvenamąją vietą negyvenamosios paskirties pastate? 

  • Būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos teikiamos už gyvenamosios paskirties būstus. Jei žmonės gyvena negyvenamosios paskirties pastate (pvz. sodo namas), savivaldybėms suteikta teisė individualiai įvertinti realią situaciją ir kompensacijas skirti išimties tvarka.                   www.socmin.lrv.lt informacija

 

Griniai 20 

 Apie augintinių ženklinimą dažniausiai užduodami klausimai

Artėjant gegužės 1-ajai – augintinių suženklinimo termino pabaigai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukia įvairių klausimų apie šunų, kačių ir namuose laikomų šeškų ženklinimo ir registravimo Gyvūnų augintinių registre procedūras. Specialistai pateikia atsakymus į dažniausius klausimus.

Kam kompensuojamos gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugų išlaidos ir kur dėl to kreiptis?

Socialiai remtinų asmenų auginamų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidos kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Išlaidos kompensuojamos už gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas, suteiktas iki šių metų gegužės 1 dienos.

Kompensacijos skiriamos už gyvūnų, atvestų iki 2021 metų gegužės 1 dienos, paženklinimą ir užregistravimą Gyvūnų augintinių registre (GAR). Už vieno gyvūno augintinio ženklinimą ir registravimo paslaugas valstybė kompensuos 15 eurų ir kompensacija skiriama ne daugiau kaip už tris gyvūnus.

Socialiai remtini asmenys dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir užregistravimo GAR turi kreiptis į privačius veterinarijos gydytojus ar ženklinimo paslaugas teikiančius asmenis, pristatyti gyvūną ženklinimui ir pateikti rašytinį prašymą.

Atkreipiame dėmesį, kad ne visi privatūs veterinarijos gydytojai ar ženklinimo paslaugas teikiantys asmenys gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas teikia socialiai remtiniems asmenims. Ženklinimo / registravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašas skelbiamas čia. Privatūs veterinarijos gydytojai ir ženklinimo paslaugas teikiantys asmenys dokumentus dėl socialiai remtinų asmenų laikomų gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugų kompensavimo pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri priima sprendimus dėl patirtų išlaidų kompensavimo. Daugiau informacijos – nma.lt.

Jei auginu katę, kuriai apie 14 metų, ar vis tiek ją privalau suženklinti?

Pasirūpinti augintinio suženklinimu ir užregistravimu privalu, nepriklausomai nuo gyvūno amžiaus. Tai pirmiausia padeda užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms, pavyzdžiui, pasiutligei, plisti. Įsivaizduokite tokią situaciją – jeigu katė įdrėkstų ar įkąstų pas jus atvykusiam pasisvečiuoti vaikui, tokiu atveju jis būtų gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje, o medikai savo ruožtu praneštų VMVT tam, kad būtų aiškinamasi dėl užkrėtimo pasiutlige. VMVT inspektoriai vykdytų augintinio stebėseną ir iki gegužės 1 d. nesuženklinto gyvūno savininkui taikytų piniginę baudą, kuri siekia nuo 30 iki 120 Eur.

Kaip organizuojamas gyvūnų augintinių ženklinimas kaimo vietovėse? 

Gyvūnus augintinius ženklina ir GAR registruoja privatūs veterinarijos gydytojai arba žemės ūkio ministro tvarka tokią kompetenciją įgiję asmenys, kurių šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama virš 80.

Nežinantys, kur kreiptis, augintinių savininkai interneto svetainėje pazenklinkmane.lt į paieškos laukelį suvedę gyvenamosios vietos adresą, gali rasti arčiausiai esančius ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiančius specialistus ir pasirinkti. 

Jeigu nepavyksta surasti veterinarijos gydytojo savo gyvenamojoje vietovėje, galite kreiptis į artimiausią VMVT teritorinį padalinį ir specialistai paaiškins, kas galėtų suteikti ženklinimo ir registravimo paslaugas.

Daugelis VMVT teritorinių padalinių glaudžiai bendradarbiauja su savivaldos darbuotojais, seniūnaičiais, surenkant augintinių ženklinimo, jų registravimo GAR ir vakcinavimo nuo pasiutligės poreikį toliau nuo miestų esančiose vietovėse. Susirinkus daugiau susiruošusių ženklinti savo augintinius savininkų, privatūs veterinarijos gydytojai atvyksta ir į sodybas.

Ar ženklinimo procedūra skausminga gyvūnui?

Ženklinimas tikrai nesudėtinga ir neskausminga procedūra, trunkanti vos kelias sekundes, analogiška vakcinavimui ir padedanti užtikrinti augintinio saugumą. Ženklinimo metu po oda tarp menčių augintiniams įterpiama mikroschema. Tai labai maža, ne didesnė kaip ryžio grūdas plastikinė kapsulė, įleidžiama specialia injekcine adata.

Kaip veikia poodinė mikroschema, kuria ženklinami augintiniai?

Mikroschemoje užkoduotas 15 skaitmenų unikalus kodas, kurį galima nuskaityti elektroniniu skaitytuvu. Po procedūros mikroschemos duomenys privalo būti užregistruojami, ir informacija apie augintinį bei jo savininką atsiduria GAR, kad augintinis turėtų individualią atpažinimo priemonę, radus pasiklydusį ar pabėgusį, pavogtą gyvūną, jis būtų greičiau grąžintas į savo namus.

Kas gali pamatyti augintinio savininko duomenis, įrašytus mikroschemoje?

Šiuos duomenis gali pamatyti veterinarijos gydytojai ir ženklintojai, taip pat gyvūnų globos įstaigų atstovai, pas kuriuos atvedamas gyvūnas augintinis ir kurie turi mikroschemos skaitytuvą. Žinant mikroschemos numerį, galima sužinoti, ar gyvūnas registruotas GAR, ir, įsitikinus, kad taip, – kas jo savininkas, kilmės šalį, gyvūno amžių, veislę, vakcinaciją nuo užkrečiamųjų ligų, agresyvumą ir kitą GAR saugomą informaciją. Šiame registre informaciją apie savo augintinį gali matyti ir gyvūnų augintinių savininkai, prisijungę prie registro per elektroninius valdžios vartus. 

 2021 07 29 0001

 

2021 07 29 0002

KĄ SVARBU ŽINOTI NORINT UŽSIREGISTRUOTI VAKCINACIJAI?

Prisijungimas prie registracijos sistemos vyksta per Elektroninius valdžios vartus arba su IPasu. Jums reikės:

 1. Pasirinkti: registruosite save ar kitą asmenį.
 2. Nurodyti savo arba kito registruojamo asmens duomenis, kontaktinį telefono numerį ir savivaldybę, kurioje norima skiepytis.
 3. Pasirinkti pageidaujamą vakciną ir norimą vakcinacijos vietą iš siūlomų variantų.
 4. Pasirinkti vieną iš galimų laikų vakcinacijai.

Dėmesio! Registracijos patvirtinimą su nurodyta vakcinacijos data, tiksliu laiku, pasirinkta vakcina ir vieta gausite iškart po registracijos trumpąja sms žinute Jūsų nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

Jei registruotis nepavyksta ar neturite galimybių, paprašykite artimo žmogaus pagalbos– užsiregistravęs su savo Elektroninės bankininkystės duomenimis, jis turės pasirinkti galimybę registruoti „kitą asmenį“.

KĄ SVARBU ŽINOTI ATVYKSTANT VAKCINUOTIS?

Vakcinuotis prašome atvykti ne anksčiau nei 10 minučių iki registracijos metu nurodyto laiko. 

Atvykdami turėkite asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Po vakcinacijos Jūsų bus paprašyta palaukti 15 minučių šalia procedūrinio kabineto, kad būtų laiku suteikta būtina skubioji pagalba, jei įvyktų staigi nepageidaujama reakcija į vakciną. 

Jei Jums reikalingos dvi vakcinos dozės, antrai vakcinos dozei gauti iš naujo registruotis nereikia! Antros dozės datą ir laiką suderinsite vakcinacijos centre po to, kai būsite paskiepyti pirma doze.

Jei turite klausimų dėl vakcinų ar vakcinavimo proceso, atsakymus galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt/vakcinavimas .

Registruotis vakcinavimui:

https://vakcina.myhybridlab.com/selfregister/identity/232fe6d3-d432-4b71-a904-f5db26393c59


 

 

Klausimas

2022 metų  Utenos rajono savivaldybės ir UAB „Utenos komunalininkas“ kalendoriuje yra Buityje susidarančių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Utenos rajono seniūnijoje grafikas 2022 m.

Yra toks įrašas.

!  Dėl tikslaus atliekų surinkimo laiko  ir sustojimo vietų gyventojai turi kreiptis į atitinkamą seniūniją lentelėje nurodytais telefono numeriais.

Ar tai reiškia, kad seniūnijos kontroliuoja visų susidarančių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu?

Atsakymas

Ne. Seniūnijos  kontroliuoja tik pavojingų atliekų (galvaninių elementų, liuminescencinių lempų, akumuliatorių, panaudotų tepalų ir kt.), didelių gabaritų atliekų (baldų, buitinės technikos ir kt.) ir kitų antrinių žaliavų, susidarančių buityje, surinkimą.

Kalendoriuje šios atliekos ir dienos pažymėtos raudonai.

Atliekos2022
 

 

 

 

Klausimas

Girdėjau, kad galima gauti vienkartinę kompensaciją už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros linijas. Aš nesinaudoju internetu. Kur man kreiptis ir kokius reikia turėti dokumentus, kad gaučiau kompensaciją?

Atsakymas

 Elektroninį prašymą  dėl kompensacijos už servitutą galima teikti per savitarnos sistemą www.manogile.lt Jei neturit galimybės prašymą užpildyti internetu, galite atvykti į Utenos seniūniją, Utenio a. 4, Utena, 115 ar 118 kab. padėsime užpildyti popierinę prašymo formą. Užpildytą prašymą   reikės išsiųsti paštu: AB „Energijos skirstymo operatorius", Aguonų g. 24, 03212 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 1. Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
 2. Asmens dokumentas;
 3. Asmeninė banko sąskaita.

Klausimas

Girdėjau, kad daugiavaikėms šeimoms ir šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus  bus  išduodamos šeimos kortelės. Kur kreiptis?

Atsakymas

Prašymą galima pateikti prisijungus prie www.spis.lt .

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę galės gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą galima teikti raštu. Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos.

Kontaktai: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 706 68271.

Visa informacija  apie nuolaidas: https://seimos-kortele.lt/


 

 

 

Joomla templates by a4joomla