Ūkininkams, gaunantiems tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, primename, jog svarbu nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų. Ūkininkai, laiku ir tinkamai vykdantys įsipareigojimus, gali išvengti pažeidimų, už kuriuos taikomos sankcijos.

NMA 2017–2020 metų strategijoje numatyta supaprastinti paramos teikimo mechanizmą, pereinant nuo ūkininkų kontrolės prie pažeidimų prevencijos, taip pat paspartinti paramos išmokėjimą, mažinti sankcijų, taikomų tikriesiems ūkininkams, skaičių. Jei 2016 m. dėl kompleksinės paramos, žalinimo reikalavimų nesilaikymo, netinkamų paramai deklaruotų plotų, pavėluotai pateiktų paraiškų ir kitų pažeidimų ūkininkai sulaukė sankcijų, kurių bendra suma siekė 11 mln. Eur, tai 2017 m. bendra sankcijų suma sumažėjo perpus iki 5 mln. Eur, o 2018 m. iki 4,5 mln. Eur.

Siekdama ir toliau prevenciškai užkirsti kelią galimiems pažeidimams, NMA primena ūkininkams dažniausiai jų daromas klaidas, nustatomus pažeidimus, kurių galima išvengti, jei laikomasi paramos skyrimo reikalavimų.

Laiku pateikti paraišką ar pakeisti paraiškos duomenis

Galime pasidžiaugti, jog 2018 m. sumažėjo pavėluotai pateiktų paraiškų skaičius: 2017 m. vėluojančių paraiškų buvo 3 055, 2018 m. – 1 330, tačiau visos institucijos bei ūkininkai ir toliau turėtų stengtis laiku pateikti paraiškas ir visus reikiamus duomenis, kad ūkininkai gautų visas jiems priklausančias išmokas.

Šiais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus galima nuo balandžio 15 d. iki birželio 7 d. (įskaitytinai), o pavėluotai – iki liepos 2 d. (įskaitytinai). Vėliau paraiškos nepriimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo ūkininko valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant minėtoms aplinkybėms paraiškos priimamos iki spalio 31 d. (įskaitytinai).

Pavėluotai pateikus paraišką arba laiku pateiktoje paraiškoje pavėluotai įbraižant naują lauką / didinant įbraižytą lauką už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) visos išmokos mažinamos 1 proc., tad kuo ilgiau delsiama pateikti paraišką ar pakeisti esminius jos duomenis, tuo didesnį nuostolį ūkininkas patiria.

Dirbtinai nedidinti arba nemažinti deklaruoto ploto

Ūkininkui taikomos sankcijos, jei jis, siekdamas didesnės paramos (pvz., gauti jaunojo ūkininko išmoką, išmoką už pirmuosius hektarus) ar vengdamas vykdyti žalinimo reikalavimus (EASV deklaravimo, pasėlių įvairinimo), tyčia ar dirbtinai padalina valdą (sumažindamas jos plotą) į kelias valdas (padidindamas kitų esamų valdų plotus iki papildomomis išmokomis finansuojamos ribos arba sukurdamas naujas valdas). Su dirbtinio valdų skaidymo tikrinimo kriterijais pagal atskiras paramos priemones galima susipažinti čia.

Ūkininkai, priskiriami tam tikroms pareiškėjų kategorijoms, turi NMA pateikti visų deklaruotų plotų valdymo teisės ir žemės dirbimo faktą pagrindžiančius dokumentus.

Laiku pateikti deklaruotų plotų valdymo teisės ir žemės dirbimo faktą pagrindžiančius dokumentus

Ūkininkas turi deklaruoti visus žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) jam priklausančius plotus. Pateikti valdymo teisę bei žemės dirbimo faktą patvirtinančius dokumentus NMA reikia šiais atvejais:

  • kai ūkininkas deklaruoja pirmą kartą savarankiškai (kai deklaruojama seniūnijoje, dokumentus pateikti seniūnijos darbuotojui);
  • kai ūkininkas deklaruoja per praėjusius dvejus metus nedeklaruotus didesnius nei 2 ha plotus savarankiškai (kai deklaruojama seniūnijoje, dokumentus pateikti seniūnijos darbuotojui);
  • kai tą patį plotą deklaruoja keli ūkininkai;
  • kai įtariama, kad ūkininkas padidino ar sumažino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą; 
  • kai gaunamas sklypo savininko skundas;
  • kai įtariama, kad ūkininkas deklaruoja plotus neturėdamas valdymo teisę patvirtinančių dokumentų.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad dokumentai turi būti pateikti per 20 d. d. nuo NMA prašymo pateikti nurodytus dokumentus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai įtariama, kad ūkininkas padidino ar sumažino deklaruotą plotą, – šiuo atveju dokumentai teikiami NMA iki spalio 1 d. (jei iki rugpjūčio 1 d. jų nebus Valdų registre), o pavėluotai – iki spalio 25 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) paramos suma mažinama 1 proc.

Tiksliai nurodyti visus netinkamus paramai plotus

Ūkininkai turi įsivertinti, ar Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) jų deklaruojamuose laukuose nėra netinkamų paramai plotų, net jeigu jie nėra matomi pateikiamoje aerofotografinėje žemės dangos nuotraukoje. Jei, pvz., deklaruojamuose plotuose yra pastatyti nauji pastatai, iškasti tvenkiniai, atsirado nuolatinis kelias ar saulės jėgainės, auga krūmai ar miškai, ar yra kitų objektų, tai pastarieji plotai turi būti (bent apytiksliai) išskirti iš tinkamų paramai plotų. Ūkininkams gali pagelbėti PPIS pateikiami NMA praėjusių metų patikrų vietoje duomenys. Neišskirdamas netinkamų paramai plotų ūkininkas rizikuoja, kad, atnaujinus aerofotografinę žemės dangos nuotrauką, gali būti nustatytas pažeidimas, dėl kurio gali prireikti grąžinti jau gautą paramą. Parama gali būti susigrąžinta skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas pažeidimas, tačiau ne daugiau kaip už ketverius metus.

Daugiau apie grąžintinas išmokas už netinkamus paramai deklaruotus plotus galima paskaityti straipsnyje čia.

Kuo tiksliau nurodyti auginamą pasėlį

Ūkininkai paraiškoje turi tiksliai nurodyti deklaruojamuose plotuose auginamas augalų kultūras, t. y. tiksliai pažymėti pasėlio kodus, nes tai svarbu apskaičiuojant žalinimo išmoką. Be to, tai ypač aktualu ir siekiantiems susietosios paramos už plotus (pvz., už baltyminių augalų auginimą, vaisių ir uogų auginimą atvirajame grunte), nes šiems ūkininkams dėl klaidingai nurodytų pasėlio kodų taikomos didesnės sankcijos.

NMA taip pat atkreipia dėmesį, jog turi visas priemones nustatyti atvejus, kai pieva tyčia klaidingai deklaruojama kaip pasėlis.

Laikytis šienavimo terminų

Dažnai ūkininkai užmiršta laiku atlikti šienavimo darbus. Nušienauti pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP) privalu ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Ūkininkams, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravusiems bičių šeimas, šienavimo termino pabaiga – rugsėjo 1 d. Jei ūkininkas gauna ne tik tiesiogines išmokas, bet ir paramą pagal KPP priemones, kurių įgyvendinimo taisyklėse nurodyti kiti šienavimo terminai, jis turi vadovautis pastaraisiais terminais. Šienavimo terminus rasite čia.

Tinkamai įgyvendinti kompleksinės paramos reikalavimus

Kompleksinės paramos reikalavimų turi laikytis visi ūkininkai. Nustačius reikalavimų pažeidimų, sankcijos taikomos visai paraiškai, t. y. visoms išmokoms, taigi ūkininkas gali prarasti nemažą išmokų sumą.

Ūkininkai turi nepamiršti ariamojoje žemėje auginti žemės ūkio augalus, juodąjį pūdymą apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais reikia iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Siekiant apriboti dirvos eroziją, draudžiama auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (bulves, pašarinius ir cukrinius runkelius, kitus šakniavaisius ir šakniagumbius) statesniuose negu 12 proc. šlaituose.

Taip pat deklaravimo metu būtina atnaujinti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais valdoje naudojamas mineralines bei organines trąšas – į Valdų registrą ūkininkai turi įkelti mėšlo pardavimo dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo, taip pat nurodyti visus žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) jiems priklausančius plotus. Per metus į dirvą patenkančio (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius) bendrojo azoto kiekiui viršijant 170 kg/ha, deja, taikomos sankcijos.

Gyvulius laikantys ūkininkai teisės aktų nustatytais terminais turi suženklinti bandose laikomus galvijus, avis, ožkas ir kiaules bei juos laiku įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre. Vienoje vietoje laikant nuo 5 iki 100 SG, mėšlas ir (ar) srutos turi būti kaupiami tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose ar tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto, o laikant daugiau nei 100 SG, mėšlas ir (ar) srutos turi būti kaupiami tvartuose, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose. Mėšlidžių, srutų kauptuvų ir tirštojo mėšlo rietuvių prie tvarto talpa turi būti tokia, kaip nurodyta Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše.

Laikytis žalinimo reikalavimų

Pasitaiko atvejų, kai pažeidimai fiksuojami dėl žalinimo reikalavimų nesilaikymo, pvz., nesilaikoma pasėlių įvairinimo reikalavimų ir (ar) nedeklaruojamas tinkamas ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) plotas. Siekiant išvengti sankcijų, svarbu prieš pateikiant paraišką pasitikrinti atitiktį EASV reikalavimams (paraiškos lentelė „Duomenys apie pareiškėjo EASV“). Primintina, kad EASV užskaitai gali būti naudojami ne tik pūdymo, azotą kaupiančių augalų, posėlio, įsėlio ar trumpos rotacijos želdinių plotai, bet ir valdoje esantys kraštovaizdžio elementai (grioviai, palaukės, miškeliai, tvenkiniai ir kūdros), kurie deklaruojant yra išskirti elektroniniame žemėlapyje. Pasėlių įvairinimo ir EASV reikalavimų laikytis padės NMA parengta 2019 m. žalinimo reikalavimų skaičiuoklė, ją rasite čia

Aktualu ūkininkaujantiems ekologiškai

Neretai nustatoma, kad dalyvaujantys KPP priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoja mažesnį plotą, negu yra prisiėmę įsipareigojimus, arba sertifikuoja mažesnius plotus, nei deklaruoja, be to, pasitaiko atvejų, kai ūkininkai pasitraukia iš žemės ūkio gamybos nepasibaigus penkerių metų įsipareigojimų laikotarpiui.

Siekiant sumažinti ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams sankcijų skaičių, praėjusiais metais tiesioginių išmokų klasifikatorius buvo papildytas kodu EPI – deklaruodami šiuo kodu ūkininkai, prašantys paramos už neremiamus pasėlius (kanapės, krapai, judros, tabakas ir kt.), turi galimybę išlaikyti pagal priemonę įsipareigotą plotą.

Primintina, kad tuo atveju, jeigu ūkininkas, dalyvaujantis priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje, iki sausio 15 d. nepateikia informacijos VšĮ „Ekoagros“ apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius, jam mokama tik 50 proc. paramos. Ūkininkui sudaryta galimybė pavėluotai teikti informaciją ne ilgiau kaip per 25 kalendorines dienas, tačiau išmoka mažinama po 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Daugiau naudingos informacijos

Nuotolinių patikrų zonos, rizikingiausių ūkininkų grupes apibūdinantys rizikos kriterijai ir kita naudinga informacija skelbiama NMA svetainės skiltyje „Tiesioginės išmokos“.

Taip pat NMA svetainėje sužinosite, kaip pasirengti patikrai, kas tikrinama patikros metu, susipažinsite su patikrų grafiku, rasite atmintines, rekomendacijas, kurios padės išvengti pažeidimų, naudingų patarimų, galėsite susipažinti su dažniausiai nustatomais pažeidimais. Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus suprasti ir jų laikytis padės čia paskelbtas Kompleksinės paramos reikalavimų vadovas.

Visa informacija, kuri gali padėti išvengti pažeidimų, taigi ir galimų sankcijų, pateikiama skiltyjeKaip išvengti pažeidimų

 

Joomla templates by a4joomla